Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Conflitos en defensa da autonomía local

Descargar PDF
Imprimir
 

 

Están lexitimados para promover un conflito en defensa da autonomía local o municipio ou a provincia que sexa destinatario único da lei ou norma con rango de lei. Nos supostos de leis que non sexan de destinatario único, poden promovelo un número de municipios que supoñan polo menos un sétimo dos existentes no ámbito territorial de aplicación da lei ou norma con rango de lei e que representen como mínimo un sexto da poboación oficial do ámbito territorial correspondente e un número de provincias que supoñan polo menos a metade das existentes no ámbito territorial de aplicación da lei ou norma con rango de lei e representen como mínimo a metade da poboación oficial. Ademais, cando se trate de impugnar disposicións legais da Comunidade Autónoma de Canarias están lexitimados tres cabidos e no caso da Comunidade Autónoma das Illas Baleares dous consellos insulares, aínda cando en ambos os casos non se alcance a porcentaxe de poboación esixido para os municipios. En relación coas leis cuxo ámbito de aplicación afecte directamente á Comunidade Autónoma do País Vasco están tamén lexitimadas as xuntas xerais e as deputacións forais de cada territorio histórico.

Para interpoñer o conflito en defensa da autonomía local é preceptivo o acordo do órgano plenario de cada unha das corporacións locais que o promovan adoptado pola maioría absoluta do número legal dos seus membros. De alcanzarse este acordo, os promotores, antes da formalización do conflito ante o Tribunal Constitucional, han de solicitar, no prazo de tres meses desde a aprobación da lei ou norma con rango de lei impugnada, ditame con carácter preceptivo, pero non vinculante, ao Consello de Estado ou órgano correspondente da comunidade autónoma, segundo que o ámbito territorial ao que pertenzan as corporacións locais corresponda a varias ou a unha comunidade autónoma. Dentro do prazo dun mes desde a recepción do referido ditame, os suxeitos lexitimados poden expor o conflito ante o Tribunal Constitucional.

O Tribunal Constitucional pode acordar mediante auto motivado a súa non admisión por falta de lexitimación dos suxeitos que o promoveron, polo incumprimento doutros requisitos non emendables esixidos para a súa interposición ou por resultar notoriamente infundada a controversia suscitada.

De admitirse a trámite o conflito, o Tribunal Constitucional, no termo de dez días, ha de lle dar traslado deste aos órganos lexislativo e executivo da comunidade autónoma da que emanase a lei ou norma con rango de lei e aos órganos lexislativo e executivo do Estado para que poidan acudirse no procedemento e formular alegacións no prazo de vinte días. A formulación do conflito ha de publicarse no correspondente diario oficial.

A sentenza que resolva o conflito ha de declarar se existe ou non vulneración da autonomía local constitucionalmente garantida, determinando a titularidade ou atribución da competencia controvertida, e ha de resolver o que proceda sobre as situacións de feito ou de dereito creadas en lesión da autonomía local.

Para a declaración, no seu caso, da inconstitucionalidade da lei ou norma con rango de lei que deu lugar ao conflito en defensa da autonomía local é preciso que o Tribunal dite nova sentenza se o Pleno decide expor a dita cuestión unha vez resolto o conflito declarando que existiu vulneración da autonomía local constitucionalmente garantida. Este novo proceso substánciase polo procedemento previsto para a cuestión de inconstitucionalidade.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA