Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

O recurso de inconstitucionalidade

Descargar PDF
Imprimir
 

 

O recurso de inconstitucionalidade é un dos procesos constitucionais a través dos que o Tribunal Constitucional garante a supremacía da Constitución e axuíza a conformidade ou desconformidade con ela das leis, disposicións normativas e actos con forza de lei do Estado e das comunidades autónomas.

Poden ser obxecto do recurso de inconstitucionalidade:

  • a) Os estatutos de autonomía e as demais leis orgánicas;
  • b) As demais leis, disposicións normativas e actos do Estado con forza de lei;
  • c) Os tratados internacionais;
  • d) Os regulamentos do Congreso dos Deputados, do Senado e das Cortes Xerais;
  • e) As leis, actos e disposicións normativas con forza de lei das comunidades autónomas;
  • f) Os regulamentos das asembleas lexislativas das comunidades autónomas.

Están lexitimados para interpoñer o recurso de inconstitucionalidade o presidente do Goberno, o Defensor do Pobo, cincuenta deputados e cincuenta senadores. Os órganos executivos e lexislativos das comunidades autónomas están lexitimados para interpoñer recurso de inconstitucionalidade contra as leis, disposicións e actos do Estado con forza de lei que lle poidan afectar ao seu propio ámbito de autonomía

O recurso de inconstitucionalidade ha de interpoñerse con carácter xeral no prazo de tres meses a partir da publicación oficial da lei, disposición ou acto con forza de lei impugnado mediante demanda presentada ante o Tribunal Constitucional, na que deben expresarse as circunstancias de identidade das persoas ou órganos que exercitan a acción e concretar a lei, disposición ou acto impugnado, así como o precepto ou preceptos constitucionais que se entenden infrinxidos.

O anterior prazo pode ampliarse a nove meses nos recursos de inconstitucionalidade interpostos polo presidente do Goberno ou os órganos executivos das comunidades autónomas cando no seo da Comisión Bilateral de Cooperación entre a Administración do Estado e a respectiva comunidade autónoma se acorde o inicio de negociacións para resolver as discrepancias existentes entre as partes e poderase instar a modificación do texto normativo. O Acordo de inicio de negociacións entre as partes ha de ser comunicado ao Tribunal Constitucional no prazo de tres meses seguintes á publicación da lei, disposición ou acto con forza de lei impugnado e publicado no Boletín Oficial do Estado e no diario oficial da comunidade autónoma correspondente.

Unha vez admitida a trámite a demanda, o Tribunal Constitucional ha de dar traslado desta ao Congreso dos Deputados, ao Senado e ao Goberno e, no seu caso, aos órganos lexislativo e executivo da comunidade autónoma co fin de que poidan acudirse no procedemento e formular as alegacións que estimen oportunas. Transcorrido o prazo de presentación e alegacións, o Tribunal Constitucional ditará sentenza.

A admisión a trámite dun recurso de inconstitucionalidade non produce, por regra xeral, a suspensión automática dos preceptos legais impugnados, salvo no suposto de que o presidente do Goberno recorra unha lei, disposición ou acto con forza de lei dunha comunidade autónoma e solicite expresamente na demanda a suspensión da súa vixencia e aplicación. Neste caso, o Tribunal Constitucional ha de ratificar ou levantar a suspensión nun prazo non superior a cinco meses.

As sentenzas recaídas neste tipo de procedementos teñen valor de cousa xulgada, vinculan a todos os poderes públicos e producen efectos xerais desde a data da súa publicación no Boletín Oficial do Estado.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA