Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

A cuestión de inconstitucionalidade

Descargar PDF
Imprimir
 

 

O Tribunal Constitucional, a través da cuestión de inconstitucionalidade, do mesmo xeito que a través do recurso de inconstitucionalidade, garante a supremacía da Constitución e axuíza a conformidade ou desconformidade con ela das leis, disposicións normativas e actos con forza de lei do Estado e das comunidades autónomas.

A cuestión de inconstitucionalidade só pode ser promovida, de oficio ou a instancia de parte, por xuíces e tribunais e han de facelo cando consideren que unha norma con rango de lei aplicable ao proceso do que coñecen e de cuxa validez dependa a decisión que vaian adoptar neste poida ser contraria á Constitución.

O órgano xudicial ha de expor a cuestión unha vez concluído o proceso e dentro do prazo para ditar sentenza ou a resolución xudicial que proceda, debendo concretar a lei ou norma con forza de lei de cuxa constitucionalidade dubida, o precepto constitucional infrinxido e especificar ou xustificar en que medida a decisión do proceso depende da validez da norma cuestionada.

Antes de adoptar o auto no que se acorde a formulación da cuestión de inconstitucionalidade, o órgano xudicial debe oír as partes e o Ministerio Fiscal para que no prazo común e improrrogable de dez días poidan alegar o que desexen sobre a pertinencia de expor a cuestión de inconstitucionalidade. Seguidamente, sen máis trámite, o órgano xudicial resolverá no prazo de tres días sobre a súa formulación.

O órgano xudicial ha de elevar ao Tribunal Constitucional o Auto de formulación da cuestión de inconstitucionalidade xunto cos testemuños dos autos principais e as alegacións efectuadas polas partes e o Ministerio Fiscal. A formulación da cuestión de inconstitucionalidade determina a suspensión provisional das actuacións no proceso xudicial ata que o Tribunal Constitucional pronúnciese sobre a súa admisión e, de ser admitida, ata que resolva definitivamente a cuestión.

O Tribunal Constitucional pode rexeitar en trámite de admisión, mediante auto e logo de audiencia ao fiscal xeral do Estado, a cuestión de inconstitucionalidade cando falten as condicións procesuais para a súa formulación ou fóra notoriamente infundada.

A admisión a trámite da cuestión de inconstitucionalidade ha de publicarse no Boletín Oficial do Estado, e poderase acudir no proceso constitucional, no prazo dos quince días seguintes á dita publicación, quen sexa parte no procedemento xudicial en cuxo seo se promoveu. Así mesmo, o Tribunal ha de dar traslado da cuestión ao Congreso dos Deputados, ao Senado, ao fiscal xeral do Estado, ao Goberno e, en caso de afectar a unha lei ou disposición normativa con forza de lei dunha comunidade autónoma, aos seus órganos executivo e lexislativo para que poidan acudirse no procedemento e formular alegacións no prazo de quince días. Concluído este prazo, o Tribunal Constitucional ditará sentenza.

As sentenzas recaídas neste tipo de procedementos teñen valor de cousa xulgada, vinculan a todos os poderes públicos e producen efectos xerais desde a data da súa publicación no Boletín Oficial do Estado.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA