Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Conflitos entre órganos constitucionais

Descargar PDF
Imprimir
 

 

Os conflitos entre órganos constitucionais do Estado opoñen o Goberno co Congreso dos Deputados, o Senado ou o Consello Xeral do Poder Xudicial ou a calquera destes órganos constitucionais entre si.

Cando un destes órganos constitucionais considere que outro deles adopta decisións asumindo atribucións que a el lle confire a Constitución ou as leis orgánicas, farallo saber ao órgano invasor dentro do mes seguinte en que chegase ao seu coñecemento a decisión da que se infira a indebida asunción de atribucións e solicitaralle que a revogue. Se o órgano ao que se dirixe a solicitude afirma que actúa no exercicio das súas atribucións ou, no prazo dun mes desde a recepción da notificación, non rectificase no sentido solicitado, o órgano que estime indebidamente asumidas as súas atribucións pode expor conflito ante o Tribunal Constitucional, especificando os preceptos que considera vulnerados e formulando as alegacións que estime oportunas.

O Tribunal Constitucional ha de dar traslado do escrito promovendo o conflito ao órgano requirido, así como aos demais órganos lexitimados para promover este proceso constitucional co fin de que poidan no prazo dun mes acudirse no procedemento e formular alegacións.

A sentenza que resolve o conflito determinará a que órgano corresponden as atribucións constitucionais controvertidas e declarará nulos os actos executados por invasión de atribucións, resolvendo o que proceda sobre as situacións xurídicas producidas ao amparo destes.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA