Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Conflitos de competencia

Descargar PDF
Imprimir
 

 

Conflitos positivos de competencia

Os conflitos positivos de competencia opoñen o Estado cunha ou máis comunidades autónomas ou a dúas ou máis comunidades autónomas entre si. O Goberno ou os órganos executivos das comunidades autónomas poden promovelos cando consideren que unha disposición, resolución ou acto sen valor de lei dunha comunidade autónoma ou do Estado, ou a omisión de tales disposicións, resolucións ou actos, non respecta a orde constitucional de competencias establecido na Constitución, nos estatutos de autonomía ou nas leis orgánicas ditadas para delimitar as competencias entre o Estado e as comunidades autónomas.

O Goberno pode formalizar directamente ante o Tribunal Constitucional un conflito positivo de competencia ou facer uso do requirimento previo de incompetencia á comunidade autónoma para que derrogue ou anule o acto ou disposición que considera que vulnera as competencias estatais. O prazo para formalizar directamente o conflito ou facer uso do requirimento de incompetencia é o de dous meses desde a publicación ou comunicación do acto ou disposición viciado de incompetencia. No caso de que a comunidade autónoma requirida non atenda o requirimento de incompetencia no prazo dun mes, o Goberno dispón do prazo dun mes, que se contará desde a notificación do rexeitamento do requirimento ou desde o termo do prazo do que dispón a comunidade autónoma requirida para contestalo, para expor o conflito ante o Tribunal Constitucional, certificando o cumprimento infrutuoso do requirimento de incompetencia e alegando os fundamentos xurídicos nos que sustenta a súa pretensión.

Os órganos executivos das comunidades autónomas, antes de formalizar o conflito de competencia ante o Tribunal Constitucional, deben requirir motivadamente, no prazo de dous meses, o Estado ou a comunidade autónoma autora do acto ou da disposición viciado de incompetencia para que o derrogue ou anule. De non ser atendido o requirimento de incompetencia no prazo dun mes, o órgano executivo da comunidade autónoma dispón do prazo dun mes, que se contará desde a notificación do rexeitamento do requirimento ou desde o termo do prazo de que dispón o órgano requirido para contestalo, para expor conflito ante o Tribunal Constitucional, certificando o cumprimento infrutuoso do requirimento e alegando os fundamentos xurídicos nos que sustenta a súa pretensión.

O Tribunal Constitucional no prazo de dez días ha de lle comunicar ao Goberno ou ao órgano executivo da comunidade autónoma a iniciación do conflito e sinalaralle prazo, que non poderá ser superior a vinte días, para que formule as alegacións que tivese por conveniente. A sentenza que resolva o conflito declarará a titularidade da competencia controvertida e acordará no seu caso a anulación da disposición, resolución ou acto que orixinou o conflito se estivese viciado de incompetencia.

O Goberno, en uso da facultade que lle confire o artigo 161.2 da Constitución, pode instar no momento da formalización do conflito a suspensión da disposición, resolución ou acto obxecto deste, o que determinará a inmediata suspensión da súa vixencia, e o Tribunal Constitucional deberá de pronunciarse no prazo de cinco meses, logo de audiencia das partes, sobre o levantamento ou mantemento da suspensión. Nos demais casos, o órgano promotor do conflito de competencia pode solicitar a suspensión da disposición, resolución ou acto obxecto deste invocando prexuízos de imposible ou difícil reparación e o Tribunal Constitucional libremente pode acordar ou denegar a suspensión interesada.

Conflitos negativos de competencia

Os conflitos negativos de competencia poden ser expostos por unha persoa física ou xurídica e polo Goberno fronte ao órgano executivo dunha comunidade autónoma.

Cando un órgano estatal ou dunha comunidade autónoma decline a súa competencia para resolver calquera pretensión deducida por unha persoa física ou xurídica, por entender que a competencia lle corresponde a unha comunidade autónoma ou ao Estado ou a outra comunidade autónoma distinta ante a que se formulou a dita pretensión, o interesado, unha vez esgotada a vía administrativa, pode deducir a súa pretensión ante o Goberno ou o órgano executivo da comunidade autónoma que a resolución ditada declara competente. Se a Administración solicitada en segundo lugar se inhibe, declina a súa competencia ou non pronuncia decisión afirmativa no prazo dun mes, o interesado no prazo dun mes desde a notificación da declinatoria ou se transcorrese aquel prazo sen ditarse resolución expresa, pode acudir ao Tribunal Constitucional, solicitando a formulación do conflito. Se o Tribunal entende que a negativa das administracións implicadas baséase nunha interpretación dos preceptos constitucionais ou dos estatutos de autonomía ou das leis orgánicas ou ordinarias que delimitan os ámbitos competenciais do Estado e das comunidades autónomas declarará mediante auto exposto o conflito e, tras dar traslado do dito auto ao solicitante e ás administracións implicadas para que formulen alegacións, ha de ditar sentenza na que declarará cal é a administración competente.

O Goberno pode expor conflito negativo de competencia cando logo de requirir ao órgano executivo superior dunha comunidade autónoma para que exercite atribucións da súa competencia, sexa desatendido o seu requirimento por declararse incompetente o órgano requirido ou este continúe coa súa inactividade. Dentro do mes seguinte ao día en que de maneira expresa ou tácita se rexeitou o requirimento do Goberno, este pode expor ante o Tribunal Constitucional o conflito negativo, e debe indicar os preceptos constitucionais, estatutarios ou legais que obrigan a comunidade autónoma a exercer as súas atribucións. Trasladado a formulación do conflito ao órgano executivo da comunidade autónoma para que formule alegacións no prazo dun mes, o Tribunal ha de ditar sentenza que ha de conter algún dos seguintes pronunciamentos:

  • a) A declaración de que o requirimento é procedente, o que levará o establecemento dun prazo dentro do cal a comunidade autónoma deberá exercitar a atribución requirida;
  • b) A declaración de que o requirimento é improcedente.
© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA