Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Conflictes en defensa de l’autonomia local

Descargar PDF
Imprimir
 

 

El conflicte en defensa de l'autonomia local ha sigut creat per la Llei Orgànica 7/1999, de 21 d'abril, i a través del mateix poden els ens locals, en les condicions de legitimació establides, impugnar les lleis o normes amb rang de llei de l'Estat i de les Comunitats Autònomes que lesionen l'autonomia local constitucionalment garantida.

Estan legitimats per a promoure un conflicte en defensa de l'autonomia local el municipi o la província que siga destinatari únic de la llei o norma amb rang de llei. En els supòsits de lleis que no siguen de destinatari únic, poden promoure-ho un nombre de municipis que suposen almenys un setè dels existents en l'àmbit territorial d'aplicació de la llei o norma amb rang de llei i que representen com a mínim un sisè de la població oficial de l'àmbit territorial corresponent i un nombre de províncies que suposen almenys la meitat de les existents en l'àmbit territorial d'aplicació de la llei o norma amb rang de llei i representen com a mínim la meitat de la població oficial. A més, quan es tracte d'impugnar disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Canàries estan legitimats tres Cabildos i en el cas de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dos Consells Insulars, tot i que en tots dos casos no s'aconseguisca el percentatge de població exigit per als municipis. En relació amb les lleis l'àmbit de les quals d'aplicació afecte directament a la Comunitat Autònoma del País Basc estan també legitimades les Juntes Generals i les Diputacions Forals de cada Territori Històric.

Per a interposar el conflicte en defensa de l'autonomia local és preceptiu l'acord de l'òrgan plenari de cadascuna de les corporacions locals que ho promoguen adoptat per la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres. D'aconseguir-se aquest acord, els promotors, abans de la formalització del conflicte davant el Tribunal Constitucional, han de sol•licitar, en el termini de tres mesos des de l'aprovació de la llei o norma amb rang de llei impugnada, dictamen amb caràcter preceptiu, però no vinculant, al Consell d'Estat o òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, segons que l'àmbit territorial al que pertanguen les corporacions locals corresponga a diverses o a una Comunitat Autònoma. Dins del termini d'un mes des de la recepció del referit dictamen, els subjectes legitimats poden plantejar el conflicte davant el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional pot acordar mitjançant Interlocutòria motivada la seua inadmissió per falta de legitimació dels subjectes que ho han promogut, per l'incompliment d'altres requisits no subsanables exigits per a la seua interposició o per resultar notòriament infundada la controvèrsia suscitada.

D'admetre's a tràmit el conflicte, el Tribunal Constitucional, en el termini de deu dies, ha de donar trasllat del mateix als òrgans legislatiu i executiu de la Comunitat Autònoma de la qual haguera emanat la llei o norma amb rang de llei i als òrgans legislatiu i executiu de l'Estat perquè puguen personar-se en el procediment i formular al•legacions en el termini de vint dies. El plantejament del conflicte ha de publicar-se en el corresponent Diari Oficial.

La sentència que resolga el conflicte ha de declarar si existeix o no vulneració de l'autonomia local constitucionalment garantida, determinant la titularitat o atribució de la competència controvertida, i ha de resoldre el que procedisca sobre les situacions de fet o de dret creades en lesió de l'autonomia local.

Per a la declaració, si escau, de la inconstitucionalitat de la llei o norma amb rang de llei que ha donat lloc al conflicte en defensa de l'autonomia local cal que el Tribunal dicte nova sentència si el Ple decideix plantejar aquesta qüestió una vegada resolt el conflicte declarant que ha existit vulneració de l'autonomia local constitucionalment garantida. Aquest nou procés se substancia pel procediment previst per a la qüestió d'inconstitucionalitat.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA