Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

El recurs d’inconstitucionalitat

Descargar PDF
Imprimir
 

 

El recurs d'inconstitucionalitat és un dels processos constitucionals a través dels quals el Tribunal Constitucional garanteix la supremacia de la Constitució i enjudicia la conformitat o disconformitat amb ella de les lleis, disposicions normatives i actes amb força de llei de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

Poden ser objecte del recurs d'inconstitucionalitat:

  • a) Els Estatuts d'Autonomia i les altres lleis orgàniques;
  • b) Les altres lleis, disposicions normatives i actes de l'Estat amb força de llei;
  • c) Els tractats internacionals;
  • d) Els Reglaments del Congrés dels Diputats, del Senat i de les Corts Generals;
  • e) Les lleis, actes i disposicions normatives amb força de llei de les Comunitats Autònomes;
  • f) Els Reglaments de les Assemblees legislatives de les Comunitats Autònomes.

Estan legitimats per a interposar el recurs d'inconstitucionalitat el President del Govern, el Defensor del Poble, cinquanta Diputats i cinquanta Senadors. Els òrgans executius i legislatius de les Comunitats Autònomes estan legitimats per a interposar recurs d'inconstitucionalitat contra les lleis, disposicions i actes de l'Estat amb força de llei que puguen afectar al seu propi àmbit d'autonomia.

El recurs d'inconstitucionalitat ha d'interposar-se amb caràcter general en el termini de tres mesos a partir de la publicació oficial de la llei, disposició o acte amb força de llei impugnat mitjançant demanda presentada davant el Tribunal Constitucional, en la qual han d'expressar-se les circumstàncies d'identitat de les persones o òrgans que exerciten l'acció i concretar la llei, disposició o acte impugnat, així com el precepte o preceptes constitucionals que s'entenen infringits.

L'anterior termini pot ampliar-se a nou mesos en els recursos d'inconstitucionalitat interposats pel President del Govern o els òrgans executius de les Comunitats Autònomes quan en el si de la Comissió Bilateral de Cooperació entre l'Administració de l'Estat i la respectiva Comunitat Autònoma s'acorde l'inici de negociacions per a resoldre les discrepàncies existents entre les parts, podent instar-se la modificació del text normatiu. L'Acord d'inici de negociacions entre les parts ha de ser comunicat al Tribunal Constitucional en el termini de tres mesos següents a la publicació de la llei, disposició o acte amb força de llei impugnat i publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Comunitat Autònoma corresponent.

Una vegada admesa a tràmit la demanda, el Tribunal Constitucional ha de donar trasllat de la mateixa al Congrés dels Diputats, al Senat i al Govern i, si escau, als òrgans legislatiu i executiu de la Comunitat Autònoma a fi que puguen personar-se en el procediment i formular les al•legacions que estimen oportunes. Transcorregut el termini de personació i al•legacions, el Tribunal Constitucional dictarà Sentència.

L'admissió a tràmit d'un recurs d'inconstitucionalitat no produeix, per regla general, la suspensió automàtica dels preceptes legals impugnats, excepte en el supòsit que el President del Govern recórrega una llei, disposició o acte amb força de llei d'una Comunitat Autònoma i sol•licite expressament en la demanda la suspensió de la seua vigència i aplicació. En aquest cas, el Tribunal Constitucional ha de ratificar o alçar la suspensió en un termini no superior a cinc mesos.

Les sentències recaigudes en aquest tipus de procediments tenen valor de cosa jutjada, vinculen a tots els poders públics i produeixen efectes generals des de la data de la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA