Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

La qüestió d’inconstitucionalitat

Descargar PDF
Imprimir
 

 

El Tribunal Constitucional, a través de la qüestió d'inconstitucionalitat, igual que a través del recurs d'inconstitucionalitat, garanteix la supremacia de la Constitució i enjudicia la conformitat o disconformitat amb ella de les lleis, disposicions normatives i actes amb força de llei de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

La qüestió d'inconstitucionalitat només pot ser promoguda, d'ofici o a instància de part, per Jutges i Tribunals i han de fer-ho quan consideren que una norma amb rang de llei aplicable al procés del que coneixen i de la validesa del qual depenga la decisió que hagen d'adoptar en el mateix puga ser contrària a la Constitució.

L'òrgan judicial ha de plantejar la qüestió una vegada conclús el procés i dins del termini per a dictar sentència o la resolució judicial que procedisca, havent de concretar la llei o norma amb força de llei de la constitucionalitat de la qual dubta, el precepte constitucional infringit i especificar o justificar en quina mesura la decisió del procés depèn de la validesa de la norma qüestionada.

L'òrgan judicial ha d'elevar al Tribunal Constitucional l'Interlocutòria de plantejament de la qüestió d'inconstitucionalitat juntament amb els testimoniatges de les actuacions principals i les al•legacions efectuades per les parts i el Ministeri Fiscal. El plantejament de la qüestió d'inconstitucionalitat determina la suspensió provisional de les actuacions en el procés judicial fins que el Tribunal Constitucional es pronuncie sobre la seua admissió i, de ser admesa, fins que resolga definitivament la qüestió.

El Tribunal Constitucional pot rebutjar en tràmit d'admissió, mitjançant Interlocutòria i prèvia audiència al Fiscal General de l'Estat, la qüestió d'inconstitucionalitat quan falten les condicions processals per al seu plantejament o fora notòriament infundada.

L'admissió a tràmit de la qüestió d'inconstitucionalitat ha de publicar-se en el Butlletí Oficial de l'Estat, podent personar-se en el procés constitucional, en el termini dels quinze dies següents a aquesta publicació, els qui siguen part en el procediment judicial en el si del qual s'ha promogut. Així mateix, el Tribunal ha de donar trasllat de la qüestió al Congrés dels Diputats, al Senat, al Fiscal General de l'Estat, al Govern i, en cas d'afectar a una llei o disposició normativa amb força de llei d'una Comunitat Autònoma, als seus òrgans executiu i legislatiu perquè puguen personar-se en el procediment i formular al•legacions en el termini de quinze dies. Conclòs aquest termini, el Tribunal Constitucional dictarà Sentència.

Les sentències recaigudes en aquest tipus de procediments tenen valor de cosa jutjada, vinculen a tots els poders públics i produixen efectes generals des de la data de la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA