Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Conflictes entre òrgans constitucionals

Descargar PDF
Imprimir
 

 

Els conflictes entre òrgans constitucionals de l'Estat oposen al Govern amb el Congrés dels Diputats, el Senat o el Consell General del Poder Judicial o a qualsevol d'aquests òrgans constitucionals entre si.

Quan un d'aquests òrgans constitucionals considere que un altre d'ells adopta decisions assumint atribucions que a ell li confereixen la Constitució o les lleis orgàniques, ho farà saber a l'òrgan invasor dins del mes següent en què haguera arribat al seu coneixement la decisió de la qual s'inferisca la indeguda assumpció d'atribucions i li sol•licitarà que la revoque. Si l'òrgan al que es dirigeix la sol•licitud afirma que actua en l'exercici de les seues atribucions o, en el termini d'un mes des de la recepció de la notificació, no rectificara en el sentit sol•licitat, l'òrgan que estime indegudament assumides les seues atribucions pot plantejar conflicte davant el Tribunal Constitucional, especificant els preceptes que considera vulnerats i formulant les al•legacions que estime oportunes.

El Tribunal Constitucional ha de donar trasllat de l'escrit promovent el conflicte a l'òrgan requerit, així com als altres òrgans legitimats per a promoure aquest procés constitucional a fi que puguen en el termini d'un mes personar-se en el procediment i formular al•legacions.

La sentència que resol el conflicte determinarà a quin òrgan corresponen les atribucions constitucionals controvertides i declararà nuls els actes executats per invasió d'atribucions, resolent el que procedisca sobre les situacions jurídiques produïdes a l'empara dels mateixos.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA