Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

El recurs previ d’inconstitucionalitat contra projectes i propostes de reforma d’Estatuts d’Autonomia

Descargar PDF
Imprimir
 

 

Este recurs previ d'inconstitucionalitat té per objecte el text definitiu dels Projectes o de les Propostes de reforma dels Estatuts d'Autonomia, una vegada aprovat per les Corts Generals.

Estan legitimats per a la seua interposició, d'acord amb la Constitució i la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, els mateixos que per a interposar recurs d'inconstitucionalitat contra els Estatuts d'Autonomia.

El termini per a la interposició del recurs és de tres dies des de la publicació del text aprovat en el «Butlletí Oficial de les Corts Generals», quedant en suspens amb la seua interposició tots els tràmits subsegüents (sanció i promulgació), inclosa la convocatòria de referèndum quan el Projecte o la Proposta de reforma de l'Estatut d'Autonomia haguera de ser sotmesa a referèndum.

El recurs se substancia en la forma prevista per al recurs d'inconstitucionalitat (Capítol II del Títol II LOTC), havent de ser resolt pel Tribunal en l'improrrogable termini de sis mesos des de la seua interposició.

Si el Tribunal declara la inexistència de la inconstitucionalitat al•legada, seguiran el seu curs els tràmits conduents a l'entrada en vigor del Projecte o Proposta de reforma de l'Estatut d'Autonomia, inclòs, si escau, el corresponent a la convocatòria i celebració del referèndum.

Si el Tribunal declara la inconstitucionalitat del text impugnat, ha de concretar els preceptes als quals afecta, aquells altres que per connexió o conseqüència resulten afectats per la declaració d'inconstitucionalitat, així com el precepte o els preceptes constitucionals infringits. I no podrà prosseguir la tramitació del Projecte o Proposta de reforma de l'Estatut d'Autonomia sense que els preceptes declarats inconstitucionals hagen sigut suprimits o modificats per les Corts Generals.

El pronunciament en el recurs previ no prejutja la decisió del Tribunal en els recursos o qüestions d'inconstitucionalitat que pogueren interposar-se després de l'entrada en vigor del Projecte o de la Proposta de reforma de l'Estatut d'Autonomia.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA