Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Conflictes de competència

Descargar PDF
Imprimir
 

 

Conflictes positius de competència

Els conflictes positius de competència oposen a l'Estat amb una o més Comunitats Autònomes o a dues o més Comunitats Autònomes entre si. El Govern o els òrgans executius de les Comunitats Autònomes poden promoure'ls quan consideren que una disposició, resolució o acte sense valor de llei d'una Comunitat Autònoma o de l'Estat, o l'omissió de tals disposicions, resolucions o actes, no respecta l'ordre constitucional de competències establit en la Constitució, en els Estatuts d'Autonomia o en les lleis orgàniques dictades per a delimitar les competències entre l'Estat i les Comunitats Autònomes.

El Govern pot formalitzar directament davant el Tribunal Constitucional un conflicte positiu de competència o fer ús del previ requeriment d'incompetència a la Comunitat Autònoma perquè derogue o anul•le l'acte o disposició que considera que vulnera les competències estatals. El termini per a formalitzar directament el conflicte o fer ús del requeriment d'incompetència és el de dos mesos des de la publicació o comunicació de l'acte o disposició viciat d'incompetència. En el cas que la Comunitat Autònoma requerida no atenga el requeriment d'incompetència en el termini d'un mes, el Govern disposa del termini d'un mes, a comptar des de la notificació del rebuig del requeriment o des de la filanització del termini del que disposa la Comunitat Autònoma requerida per a contestar-ho, per a plantejar el conflicte davant el Tribunal Constitucional, certificant el compliment infructuós del requeriment d'incompetència i al•legant els fonaments jurídics en els quals sustenta la seua pretensió.

Els òrgans executius de les Comunitats Autònomes, abans de formalitzar el conflicte de competència davant el Tribunal Constitucional, han de requerir motivadament, en el termini de dos mesos, a l'Estat o a la Comunitat Autònoma autora de l'acte o de la disposició viciat d'incompetència perquè ho derogue o anul•le. De no ser atès el requeriment d'incompetència en el termini d'un mes, l'òrgan executiu de la Comunitat Autònoma disposa del termini d'un mes, a compatr des de la notificació del rebuig del requeriment o des de la finalització del termini que disposa l'òrgan requerit per a contestar-ho, per a plantejar conflicte davant el Tribunal Constitucional, certificant el compliment infructuós del requeriment i al•legant els fonaments jurídics en els quals sustenta la seua pretensió.

El Tribunal Constitucional en el termini de deu dies ha de comunicar al Govern o a l'òrgan executiu de la Comunitat Autònoma la iniciació del conflicte, assenyalant-li termini, que no podrà ser superior a vint dies, perquè formule les al•legacions que tinguera per convenient. La sentència que resolga el conflicte declararà la titularitat de la competència controvertida i acordarà si escau l'anul•lació de la disposició, resolució o acte que va originar el conflicte si estiguera viciat d'incompetència.

El Govern, en ús de la facultat que li confereix l'article 161.2 de la Constitució, pot instar en el moment de la formalització del conflicte la suspensió de la disposició, resolució o acte objecte del mateix, la qual cosa determinarà la immediata suspensió de la seua vigència, devent pronunciar-se el Tribunal Constitucional en el termini de cinc mesos, prèvia audiència de les parts, sobre l'aixecament o manteniment de la suspensió. En els altres casos, l'òrgan promotor del conflicte de competència pot sol•licitar la suspensió de la disposició, resolució o acte objecte del mateix invocant perjudicis d'impossible o difícil reparació i el Tribunal Constitucional lliurement pot acordar o denegar la suspensió interessada.

Conflictes negatius de competència

Els conflictes negatius de competència poden ser plantejats per una persona física o jurídica i pel Govern enfront de l'òrgan executiu d'una Comunitat Autònoma.

Quan un òrgan estatal o d'una Comunitat Autònoma decline la seua competència per a resoldre qualsevol pretensió deduïda per una persona física o jurídica, per entendre que la competència correspon a una Comunitat Autònoma o a l'Estat o a una altra Comunitat Autònoma diferent davant la qual s'ha formulat aquesta pretensió, l'interessat, una vegada esgotada la via administrativa, pot deduir la seua pretensió davant el Govern o l'òrgan executiu de la Comunitat Autònoma que la resolució dictada declara competent. Si l'Administració sol•licitada en segon lloc s'inhibeix, declina la seua competència o no pronuncia decisió afirmativa en el termini d'un mes, l'interessat en el termini d'un mes des de la notificació de la declinatòria o si haguera transcorregut aquell termini sense haver-se dictat resolució expressa, pot acudir al Tribunal Constitucional, sol•licitant el plantejament del conflicte. Si el Tribunal entén que la negativa de les Administracions implicades es basa en una interpretació dels preceptes constitucionals o dels Estatuts d'Autonomia o de les lleis orgàniques o ordinàries que delimiten els àmbits competencials de l'Estat i de les Comunitats Autònomes declararà mitjançant Interlocutòria plantejat el conflicte i, després de donar trasllat d'aquesta Interlocutòria al sol•licitant i a les Administracions implicades perquè formulen al•legacions, ha de dictar sentència en la qual declararà quin és l'Administració competent.

El Govern pot plantejar conflicte negatiu de competència quan havent requerit a l'òrgan executiu superior d'una Comunitat Autònoma perquè exercite atribucions de la seua competència, siga desatès el seu requeriment per declarar-se incompetent l'òrgan requerit o aquest continue amb la seua inactivitat. Dins del mes següent al dia en què de manera expressa o tàcita s'haja rebutjat el requeriment del Govern, aquest pot plantejar davant el Tribunal Constitucional el conflicte negatiu, havent d'indicar els preceptes constitucionals, estatutaris o legals que obliguen a la Comunitat Autònoma a exercir les seues atribucions. Traslladat el plantejament del conflicte a l'òrgan executiu de la Comunitat Autònoma perquè formule al•legacions en el termini d'un mes, el Tribunal ha de dictar sentència que ha de contenir algun dels següents pronunciaments:

  • a) La declaració que el requeriment és procedent, la qual cosa comportarà l'establiment d'un termini dins del que la Comunitat Autònoma haurà d'exercitar l'atribució requerida;
  • b) La declaració que el requeriment és improcedent.
© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA