Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Declaració sobre la constitucionalitat dels Tractats Internacionals


 
Descargar PDF
Imprimir
 
 

El Govern o qualsevol de les Càmeres de les Corts Generals poden requerir al Tribunal Constitucional perquè es pronuncie sobre l'existència o inexistència de contradicció entre la Constitució i les estipulacions d'un Tractat Internacional, el text del qual estiguera definitivament fixat, però al que no s'haguera prestat el consentiment de l'Estat.

El Tribunal Constitucional, una vegada rebut el requeriment, ha d'emplaçar al sol•licitant i als restants òrgans legitimats a fi que en el termini d'un mes expressen la seua opinió fundada sobre la qüestió.

Conclòs l'anterior tràmit, el Tribunal emetrà la seua declaració que té caràcter vinculant.

En qualsevol moment del procés, el Tribunal pot sol•licitar dels òrgans legitimats per a la seua promoció o d'altres persones físiques o jurídiques o altres òrgans de l'Estat i de les Comunitats Autònomes quantes al•legacions, ampliacions o precisions estime necessàries.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA