Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Formen part de la Secretaria General el secretari general, a qui, en l'àmbit de les seues competències, li corresponen funcions de govern i administració del Tribunal, i el secretari general Adjunt, a qui, a més de substituir el secretari general, li correspon l'exercici de les funcions de govern i administració que, si és el cas, puga delegar-li el secretari general.

De la Secretaria General depén els Servicis i Unitats que integren l'administració del Tribunal Constitucional.

Secretari General

El Tribunal Constitucional té un secretari general, triat pel Ple del Tribunal i anomenat pel President entre els lletrats al seu servici que compten, almenys, amb tres anys d'antiguitat com a tals. El nomenament es farà per tres anys.

Correspon al secretari general, sota l'autoritat i instruccions del President, entre altres funcions:

  • a) Exercir com a lletrat major la direcció dels lletrats del Tribunal, sense perjuí de les facultats que corresponen al President, al Vicepresident, al Ple i a les Sales;
  • b) El suport al President per a la programació jurisdiccional d'acord amb les directrius que, si és el cas, puga establir el Ple, i la distribució, coordinació superior i ordenació general, en el marc de la dita programació, del treball dels lletrats sobre assumptes jurisdiccionals o qualsevol altres de caràcter juridicoconstitucional, sense perjuí del que correspon als Magistrats ponents i de la dependència funcional dels lletrats colaboradors del magistrat al que es troben adscrits;
  • c) La recopilació, classificació i publicació de la doctrina constitucional del Tribunal.

Secretari General Adjunt

El Ple del Tribunal pot triar entre els lletrats un secretari general Adjunt a qui correspon, entre altres comeses:

  • a) La substitució del secretari general en casos de vacant, absència o malaltia;
  • b) La distribució, coordinació i ordenació general del treball dels lletrats en el tràmit d'admissió dels assumptes de nou ingrés, per delegació del secretari general i d'acord amb el President i amb el Ple, sense perjuí del que correspon als Magistrats ponents;
  • c) Qualsevol altres funcions de suport o informe que se li assignen pel President, el secretari general i, si és el cas, per decisió del Ple.

Lletrats

El Tribunal Constitucional està assistit per lletrats. Els lletrats que integren el Cos de Lletrats del Tribunal Constitucional són seleccionats per mitjà de concurs-oposició entre funcionaris públics que hagen accedit a un cos o escala del grup A en la seua condició de llicenciats en Dret.

El Tribunal també pot designar lletrats d'adscripció temporal que hauran de comptar amb algunes de les següents condicions professionals:

  • a) Professors d'universitat de disciplines jurídiques que hagen exercit, durant almenys cinc anys, funcions docents o d'investigació, que hagen obtingut almenys l'acreditació necessària per a poder adquirir la condició de professor contractat, doctor o figura equivalent en les universitats públiques o privades;
  • b) Membres de les carreres judicial i fiscal, amb almenys, cinc anys d'exercici professional;
  • c) Funcionaris públics que hagen accedit a un cos o escala del grup A en la seua condició de llicenciats en Dret amb, almenys cinc anys d’exercici professional;
  • d) Advocats, amb almenys, deu anys d’exercici professional.

La designació de lletrats d'adscripció temporal correspon al Ple, a proposta de tres Magistrats, per majoria absoluta. L'adscripció té una duració de tres anys i pot ser renovada abans del seu venciment fins per altres dos períodes iguals.

Cada Magistrat pot proposar al Ple la designació, com a col•laboradors propis, de fins a un màxim de dos lletrats entre els que presten servici al Tribunal Constitucional, que es regixen per la normativa general aplicable als lletrats sense més singularitats que la seua dependència funcional del Magistrat respectiu.

Els lletrats exercixen les funcions d'estudi, informe o assessorament que li'ls encomanen en les matèries de què coneix el Tribunal. Correspon al President assignar tasques determinades, quan així procedisca, a qualsevol lletrat del Tribunal. En els altres casos, la distribució ordinària del treball entre els lletrats es durà a terme a través de la Secretaria General.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA