Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

 Funcions

Tots els escrits dirigits al Tribunal Constitucional o que d'ell emanen es cursaren a través del Registre General, que dependrà del Secretari de Justícia del Ple. Els escrits no referits a assumptes jurisdiccionals, quan no hagen de ser despatxats directament pel Registre, es remetran al servici o unitat que corresponga.

Està obert tots els dies, inclús durant el mes d'agost, de 09:30 a 15:00 hores, excepte els dissabtes, els diumenges, les festivitats nacionals, les de la Comunitat i del Municipi de Madrid, i els dies 24 i 31 de desembre.

El mes d'agost és inhàbil als efectes del còmput del termini per a la interposició dels recursos d'empara. En d'altres, haurà d'estar-se al que preveu l'Acord de 15 de juny de 1982, del Ple del Tribunal Constitucional, pel qual s'aproven les normes que han de regir el funcionament del Tribunal durant el període de vacacions (BOE núm. 157, de 2 de juliol) , reformat pels Acords de 17 de juny de 1999 (BOE núm. 148, de 22 de juny) i de 18 de gener de 2001 (BOE núm. 20, de 23 de gener). [Este avís te mer caràcter informatiu i no té cap eficàcia jurídica].

El Registre General està ubicat a la seu del Tribunal Constitucional al carrer Domenico Scarlatti, 6 (28003 - Madrid)

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA