Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Règim de contractació del Tribunal Constitucional

Descargar PDF
Imprimir
 

 

El Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'aplica a tots els ens, organismes i entitats que formen part del sector públic, i, entre ells, als òrgans competents del Tribunal Constitucional, en els termes previstos en la seva disposició addicional primera bis, els quals celebraran aquells contractes que siguin necessaris per al compliment i realització de les seves finalitats institucionals.

El President del Tribunal Constitucional exerceix la seva representació (art. 15 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional) i li correspon exercir les funcions d'Òrgan de Contractació [art. 14.k) del Reglament d'Organització i Personal del Tribunal Constitucional], que les podrà delegar en el Secretari General [art. 16.1.b) del citat Reglament], com així ha succeït per Resolució de 21 de juny de 2013, de la Presidència del Tribunal Constitucional (BOE núm. 153, de 27 de juny).

D'altra banda, excepte quan la competència per a contractar correspongui a una Junta de Contractació, en els procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat, així com potestativament en els restants procediments negociats, els òrgans de contractació estaran assistits per una Mesa de contractació, que serà l'òrgan competent per a la valoració de les ofertes i que estarà constituïda per un President, uns vocals i un Secretari (art. 320 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic). Per Resolució de 1 de febrer de 2016, de la Presidència del Tribunal Constitucional, es va publicar la composició de la Mesa de contractació del Tribunal Constitucional (BOE núm. 34, de 9 de febrer).

Finalment, i amb l'objecte d'assegurar la transparència i l'accés públic a l'activitat contractual dels ens, organismes i entitats que formen part del sector públic, els òrgans de contractació han de difondre, a través d'internet, el seu Perfil de Contractant, indicant la forma d'accés al perfil de contractant en els plecs i anuncis de licitació. En aquest perfil de contractant haurà de publicar-se l'adjudicació dels contractes i podran incloure's aquelles informacions referents a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, tals com: els anuncis d'informació prèvia; les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a les mateixes; les contractacions programades; els contractes adjudicats; els procediments anul·lats; i qualsevol altra informació útil de tipus general, com a punts de contacte i mitjans de comunicació que poden utilitzar-se per a relacionar-se amb l'òrgan de contractació (*arts. 53 i 141 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic).

Els quadres continguts en aquest apartat mostren la informació referida a l'activitat contractual del Tribunal Constitucional, en els termes requerits per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA