Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Retribucions i indemnitzacions

Descargar PDF
Imprimir
 

 
Sueldo ​Otras remuneraciones ​Retribuciones en concepto de antigüedad (trienios y complemento de adecuación) ​Total
​(Art. 22.Uno.2 Ley 48/2015, PGE 2016) ​​ ​(Art.22.Dos Ley 48/2015, PGE 2016) ​
​Presidente ​​41.842,50 ​88.721,88 ​26.114,76 ​156.679,14
​Vicepresidente ​​​41.842,50 ​81.242,16 ​26.114,76 149.199,42
​Presidente de Sección ​​​41.842,50 ​75.512,52 ​26.114,76 ​143.469,78
​Magistrado ​​​41.842,50 ​69.782,88 ​26.114,76 ​137.740,14
​Secretario General * ​34.966,26 ​62.643,84 ​26.114,76 ​123.724,86

 

* De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 del Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional, el Secretario General Adjunto tiene asignadas las mismas retribuciones que el Secretario General.

Indemnitzacions percebudes pels alts càrrecs del Tribunal Constitucional en ocasió del cessament en el càrrec


Pensió indemnizatòria de l'ex President

De conformitat amb el que es disposa en la disposició addicional quinta de la Llei 21/1986, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1987, els qui han exercit el càrrec de President del Tribunal Constitucional tenen dret a percebre, en cessar en el càrrec, la pensió indemnizatòria al fet que es refereix la regla primera de l'article 10, número 5, de la Llei 74/1980, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1981, consistent en una pensió mensual a percebre durant un termini igual al que hagueren exercit el càrrec, fins a un màxim de vint-i-quatre mensualitats, d'import igual a la dotzena part del vuitanta per cent del total de retribucions assignades al President en el pressupost en vigor durant el termini indicat. Aquesta pensió indemnizatòria està sotmesa al règim d'incompatibilitats establit en l'article 1 del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en la disposició addicional primera de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, i en la disposició addicional segona del Reglament d'Organització i Personal del Tribunal Constitucional.

De conformitat a la citada normativa, la pensió indemnizatòria corresponent al més recent President Emèrit del Tribunal Constitucional (Excm. Sr. D. Pascual Sala Sánchez) va començar a percebre's en el mes de juliol de 2013, estenent-se fins al mes de juny de 2015. Les percepcions corresponents a aquest concepte en l'exercici 2015, amb càrrec al pressupost del Tribunal Constitucional, ascendeixen a 62.050,68 euros.

Remuneració de transició dels ExMagistrats

L'article 25.1 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, estableix el dret dels Magistrats del Tribunal Constitucional que hagueren exercit el càrrec durant un mínim de tres anys a una remuneració de transició per un any, equivalent a la qual perceberen en el moment del cessament. Aquesta remuneració de transició està així mateix sotmesa al règim d'incompatibilitats establit en l'article 1 del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en la disposició addicional primera de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, i en la disposició addicional segona del Reglament d'Organització i Personal del Tribunal Constitucional.

En l'exercici 2015, mitjançant acord del Ple del Tribunal de 24 de juny de 2015 es va reconèixer a Dª María Cristina Escribano Gámir, en condició de cònjuge supèrstite, i a D. Lino i Dª Marina Ortega Aranda, com a fills, de qui fora Magistrat del Tribunal Constitucional, l'Excm. Sr. D. Luis Ignacio Ortega Álvarez (mort el dia 15 d'abril de 2015), el dret a percebre, per meitat entre aquella i aquests, la remuneració de transició establida en l'article 25.1 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional. En execució d'aquest acord, s'ha autoritzat a Dª María Cristina Escribano Gámir la percepció de 71.024,05 euros pel referit concepte, en sis mensualitats d'import unitari d'11.837,34 euros, des d'octubre de 2015 fins a març de 2016, tots dos inclusivament. Igualment, en execució de l'indicat acord, s'ha autoritzat a Dª Marina Ortega Aranda, prèvia renúncia de D. Lino Ortega Aranda al seu propi dret, la percepció de 71.024,05 euros, en un únic pagament, en el mes de desembre de 2015.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA