Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Os secretarios de Xustiza, procedentes do corpo de letrados da Administración de Xustiza, son funcionarios de carreira adscritos ao Tribunal Constitucional que exercen, respecto das atribucións xurisdicionais deste, a fe pública xudicial e demais funcións que a lexislación orgánica e procesual dos xulgados e tribunais lle atribúen aos secretarios. Para ser adscritos ao Tribunal Constitucional deberán contar cos requisitos esixidos para ocupar praza no Tribunal Supremo. Sen prexuízo da súa dependencia funcional do Pleno, das salas e dos seus presidentes, os secretarios de Xustiza dependen directamente, a efectos administrativos, do secretario xeral.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA