Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

 Funcións do Pleno

O Pleno está integrado por todos os maxistrados do Tribunal. Presídeo o presidente e, na súa falta, o vicepresidente e, a falta de ambos, o maxistrado máis antigo no cargo e, en caso de igual antigüidade, o de maior idade.

O Tribunal en Pleno coñece, entre outros, dos seguintes asuntos:

 • a) Da constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos tratados internacionais;
 • b) Dos recursos de inconstitucionalidade contra as leis e demais disposicións con valor de lei, excepto os de mera aplicación de doutrina, cuxo coñecemento poderá atribuírse ás salas;
 • c) Das cuestións de inconstitucionalidade que se reserve para si;
 • d) Dos recursos e cuestións contra as normas forais fiscais dos territorios históricos de Áraba, Guipúscoa e Biscaia;
 • e) Dos conflitos constitucionais de competencia entre o Estado e as comunidades ou dúas destas entre si;
 • f) Das impugnacións contra disposicións ou resolucións dos órganos das comunidades autónomas previstas no artigo 161.2 da Constitución;
 • g) Dos conflitos en defensa da autonomía local;
 • h) Dos conflitos en defensa da autonomía foral;
 • i) Dos conflitos entre órganos constitucionais do Estado;
 • j) Das anulacións en defensa da xurisdición do Tribunal Constitucional;
 • k) Da verificación do cumprimento dos requisitos esixidos para o nomeamento de maxistrado do Tribunal Constitucional;
 • l) Da elección do presidente e vicepresidente do Tribunal;
 • m) Do nomeamento dos maxistrados que han de integrar cada unha das salas;
 • n) Da recusación dos maxistrados do Tribunal Constitucional;
 • ou) Do cesamento dos maxistrados do Tribunal Constitucional nos casos previstos no artigo 23 da súa lei orgánica;
 • p) Da aprobación e modificación dos regulamentos do Tribunal;
 • q) De calquera outro asunto que sexa competencia do Tribunal e solicite para si o Pleno, a proposta do presidente ou de tres maxistrados, así como dos demais asuntos que poidan ser atribuídos expresamente por unha lei orgánica.

O Tribunal en Pleno pode adoptar acordos cando estean presentes, polo menos, dous terzos dos membros que en cada momento o compoñen.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA