Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Subvencions

Descargar PDF
Imprimir
 

 

Entre les dotacions del capítol 4 del pressupost del Tribunal Constitucional (Transferències corrents) s'inclouen les relatives a la subvenció nominativa a favor de l'Associació de Lletrats del Tribunal Constitucional. Aquaquesta subvenció, que figura com a tal en els pressupostos del Tribunal des de l'exercici 1997, va assolir un import en 2009 de 24.000 euros, disminuint a 20.000 euros en l'exercici 2011 i situant-se en l'import actual de 18.000 euros des de l'exercici 2013.

Mitjançant la citada subvenció es financen les despeses derivades de la celebració de les jornades de treball que, amb caràcter anual, ve organitzant la referida Associació. Les obligacions que aquaquesta Associació assumeix amb la percepció d'aquaquesta subvenció són les següents:

  • Acreditació davant el Tribunal Constitucional de la realització de tals activitats, aportant les ponències, comunicacions i conclusions de les corresponents jornades, per a la seva publicació pel Tribunal Constitucional, si ho considera oportú, com a obra unitària.
  • Submissió a les actuacions de comprovació que poguera acordar el Tribunal Constitucional i a les quals, si escau, pogueren resultar pertinents, conformement a la Llei General Pressupostària i la Llei General de Subvencions.
  • Acreditació davant el Tribunal Constitucional que l'import de la subvenció concedida no supera, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres Administracions Públiques, o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, el cost de les activitats que, d'acord amb els seus Estatuts, desenvolupe l'Associació de Lletrats durant l'exercici.

En el marc dels compromisos assumits, i a les finalitats expressades amb anterioritat, l'Associació de Lletrats aporta en cada exercici la documentació acreditativa de les despeses derivades de les activitats al fet que es destina la subvenció.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA