Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

 Funcions de la Junta de Govern

La Junta de Govern està composta pel President, el Vicepresident, dos Magistrats i el Secretari General, que actua com a Secretari i assistix a les seues reunions amb veu i sense vot.

La Junta de Govern té les competències següents:

  • a) Aprovar les bases dels concursos i de les convocatòries de llocs de lliure designació per a la incorporació de personal, funcionari o laboral, al servici del Tribunal, a excepció de les bases de la convocatòria dels concursos-oposició per a l'ingrés en el Cos de Lletrats;
  • b) Determinar la composició de les comissions de valoració que hagen de proposar la resolució dels concursos a què es referix l'apartat anterior;
  • c) Ser informada, quan així ho dispose el President, de l'estat de l'execució del pressupost del Tribunal;
  • d) Conéixer, amb caràcter previ a la seua autorització, els expedients de despesa d'import superior a la quantia que determine el Ple;
  • e) Qualsevol altres funcions que li siguen atribuïdes.

Els temes objecte de deliberació i els acords adoptats per la Junta de Govern han de comunicar-se a tots els Magistrats.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA