Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

 Funcions

Resolució d’1 de febrer de 2016, de la Presidència del Tribunal Constitucional, per la que es determina la composició de la Mesa de Contractació del Tribunal Constitucional

En exercici de les competències assignades a la Presidència del Tribunal Constitucional en l'article 14, lletra k) , del Reglament d'Organització i Personal del Tribunal Constitucional, d'acord amb el que disposa l'article 320 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i per a l'exercici de les funcions previstes en el mateix, venge a determinar la composició de la Mesa de Contractació del Tribunal Constitucional, els membres de la qual, designats amb caràcter permanent, s'indiquen a continuació, amb expressió del càrrec que exercixen, així com el règim de substitució:

President:

  • Don José Luis Gisbert Iñesta, Gerent del Tribunal Constitucional.

Vocals:

  • Doña Mónica Rino García-Camacho, Interventora;
  • Don Eduardo Perdiguero Bautista, Lletrat;
  • Don Daniel de Ocaña Lacal, Arxiver en cap; i
  • Don Francisco Javier Nogales Prados, Cap de l’Unitat de Assumptes Econòmics i Comptabilitat.

Secretaria:

  • Doña Mercedes Quiles Núñez, Administrativa-Gestió Pressupostaria.

La substitució del President, Vocals i Secretària de la Mesa de Contractació en cas de vacant, absència o malaltia dels membres titulars es realitzarà per mitjà de les designacions que procedisquen, d'acord amb les previsions normatives relatives als diferents càrrecs i llocs que es tracte, les quals seran publicades en el perfil del contractant del Tribunal Constitucional.

La present resolució serà publicada en el "Butlletí Oficial de l'Estat" i en el perfil del contractant del Tribunal Constitucional".

Madrid, 1 de febrer de 2016.- El President del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel

Resolució d’1 de febrer de 2016, de la Presidència del Tribunal Constitucional, per la que es determina la composició de la Mesa de Contractació del Tribunal Constitucional

  • Acord de 9 de juny de 2015, de la Presidència del Tribunal Constitucional, pel qual es designa la senyora Claudia Muñoz Gómez, funcionària adscrita al servici del Tribunal, per a substituir la senyora Mercedes Quiles Núñez en les seues funcions de Secretària de la Mesa de Contractació del Tribunal Constitucional, d'acord amb allò que s'ha previngut en la Resolució de 9 d'octubre de 2013, de la Presidència del Tribunal Constitucional, per la qual es publica la composició de la Mesa de Contractació del Tribunal Constitucional.
© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA