Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Els membres del Tribunal Constitucional han de ser anomenats entre ciutadans espanyols que siguen Magistrats, Fiscals, Professors d'Universitat, Funcionaris Públics o Advocats, tots ells juristes de reconeguda competència amb més de quinze anys d'exercici professional o en actiu en la respectiva funció.

La designació com a Magistrat del Tribunal Constitucional ho és per un període de nou anys, renovant-se el Tribunal per terceres parts cada tres anys. Cap Magistrat pot ser proposat per a un altre període immediat, llevat que haguera ocupat el càrrec per un termini no superior a tres anys.

El càrrec de Magistrat del Tribunal Constitucional és incompatible amb els de Defensor del Poble; Diputat i Senador; amb qualsevol càrrec polític o administratiu de l'Estat, les comunitats autònomes, les províncies o altres Entitats locals; amb l'exercici de qualsevol jurisdicció o activitat pròpia de la carrera judicial o fiscal; amb ocupacions de totes classes en els Tribunal i Jutjats de qualsevol orde jurisdiccional; amb l'exercici de funcions directives en els partits polítics, sindicats, associacions, fundacions i col•legis professionals i amb qualsevol classe d'ocupació al servici dels mateixos; i amb l'exercici d'activitats professionals o mercantils. En l'altres casos, els membres del Tribunal Constitucional tindran les incompatibilitats pròpies dels membres del Poder Judicial.

Els Magistrats del Tribunal Constitucional cessen per renúncia acceptada pel President del Tribunal, per expiració del termini del seu nomenament, per incórrer en alguna causa d'incapacitat de les previstes per als membres del Poder Judicial, per incompatibilitat sobrevinguda, per deixar d'atendre amb diligència els deures del seu càrrec, per violar la reserva pròpia de la seua funció o per haver sigut declarat responsable civilment per dol o condemnat per delicte dolós o per culpa greu.

Els Magistrats del Tribunal Constitucional exercixen la seua funció d'acord amb els principis d'imparcialitat i dignitat inherents a la mateixa; no poden ser perseguits per les opinions expressades en l'exercici de les seues funcions; són inamovibles i no poden ser destituïts ni suspesos sinó per alguna de les causes esmentades anteriorment.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA