Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Règim pressupostari

Descargar PDF
Imprimir
 

 

El Tribunal Constitucional compta amb autonomia pressupostària i el seu pressupost constitueix la secció 04 de l'estat de despeses dels Pressupostos Generals de l'Estat. De conformitat amb al previst en l'article 10.3 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional (en la redacció donada al mateix per la Llei Orgànica 6/2007, de 24 de maig), el Tribunal en Ple, en exercici de la seua autonomia com a òrgan constitucional, elabora el seu pressupost, que s'integra com una secció independent dins dels Pressupostos Generals de l'Estat. En conseqüència, el Ple del Tribunal procedeix a l'aprovació del projecte de pressupost de cada exercici, per a la seua incorporació als Pressupostos Generals de l'Estat, remetent-se a tal fi el projecte a les Corts Generals per a la seua aprovació, a través del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

L'execució del pressupost del Tribunal Constitucional correspon al seu Secretari General amb assistència de personal tècnic, sota la direcció del President i d’acord a les directrius que a tal fi establisca el Ple. Així mateix, correspon al Secretari General la liquidació del pressupost, la qual es posa en coneixement del Ple [article 99.1.c) LOTC].

En l'execució del pressupost del Tribunal Constitucional, totes les propostes de contingut econòmic són intervingudes per l'Interventor del Tribunal Constitucional, el qual és designat pel Ple del Tribunal, òrgan al que correspon resoldre les discrepàncies que poguera plantejar en l'exercici de la seua funció interventora.

La gestió económico-financera del Tribunal Constitucional està sotmesa a la fiscalització del Tribunal de Comptes, reflectint-se la gestió del seu pressupost en el Compte General de l'Estat que es rendeix a aquest Tribunal.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA