Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

 Funcións gobernativas da Presidencia

O presidente

Ao presidente do Tribunal correspóndenlle, entre outras, as seguintes funcións de goberno e administración:

 • a) Convocar e fixar a orde do día das reunións do Pleno e da Xunta de Goberno, dirixir as súas deliberacións e executar os acordos que adopten;
 • b) Convocar concurso‐oposición para cubrir prazas do corpo de letrados do Tribunal Constitucional;
 • c) Acordar a convocatoria pública para prover o posto de xerente, proceder ao nomeamento do proposto e dispoñer, previo acordo do Pleno, o seu cesamento e reincorporación á súa administración de procedencia;
 • d) Acordar a convocatoria pública para prover os restantes postos que deban ser cubertos polo procedemento de libre designación, proceder ao nomeamento dos propostos e dispoñer, logo de acordo da Xunta de Goberno, o cesamento e reincorporación á súa administración de procedencia de quen fose designado polo dito procedemento;
 • e) Nomear os letrados que, a proposta do Tribunal cualificador, haxan de integrarse no dito corpo ou, a proposta do Pleno do Tribunal Constitucional, deban incorporarse a este en réxime de adscrición temporal;
 • f) Nomear, logo de elección polo Pleno, o secretario xeral e, no seu caso, o secretario xeral adxunto;
 • g) Nomear o interventor ao servizo do Tribunal e dispoñer o seu cesamento, de conformidade, todo iso cos acordos do Pleno;
 • h) Convocar os concursos para prover as prazas de funcionarios e de persoal laboral e instar a concesión de comisións de servizos para cubrir, cando cumpra, prazas de funcionarios de carreira;
 • i) Nomear os funcionarios adscritos e o persoal eventual, dispoñer o seu cesamento e autorizar a contratación de persoal en réxime laboral;
 • j) Autorizar a compatibilidade no exercicio de actividades alleas ao servizo do Tribunal por parte dos membros deste;
 • k) Promover e, no seu caso, exercer a potestade disciplinaria;
 • l) Exercer as funcións de órgano de contratación, que pode delegar no secretario xeral;
 • m) Exercer a superior autoridade sobre as forzas e corpos de seguridade do Estado que presten servizo na sede do Tribunal;
 • n) Dispoñer o procedente sobre o acceso á sede do Tribunal e permanencia nela de calquera persoa;
 • ou) Impartir as directrices e ordes necesarias para o funcionamento do servizo de seguridade do Tribunal;
 • p) Impartir as directrices e ordes pertinentes para o funcionamento do parque de vehículos do Tribunal, sen prexuízo da dependencia dos condutores da autoridade a cuxo servizo se dispón o vehículo e da que corresponda ao Parque Móbil do Estado.

En caso de vacante, ausencia ou enfermidade, o presidente será substituído polo vicepresidente e, se este se atopa impedido por algunhas de tales causas, polo maxistrado máis antigo e, en caso de igual antigüidade, polo de maior idade.

O Gabinete da Presidencia

A Presidencia está asistida por un gabinete cuxo xefe é nomeado libremente polo presidente. Ao xefe de Gabinete de Presidencia correspóndenlle as seguintes funcións:

 • a) Dirixir a secretaría particular do presidente;
 • b) Organizar e custodiar os arquivos da Presidencia, sen prexuízo do disposto neste regulamento sobre o Arquivo Xeral;
 • c) Recompilar e procesar a información de carácter xeral que se considere de interese para uso dos membros do Tribunal;
 • d) Atender as relacións do Tribunal cos medios de comunicación, dispoñer o que corresponda cando se solicite información sobre as funcións e actos do Tribunal e manter actualizado, en relación con iso, o portal institucional do Tribunal;
 • e) Impartir as instrucións oportunas en orde ao protocolo e coidar da organización de cuantos actos e visitas de carácter institucional teñan lugar na sede do Tribunal;
 • f) Calquera outras tarefas específicas que lle sexan encomendadas polo presidente.
© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA