Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

 O Pleno Gobernativo

O Pleno Gobernativo está integrado por todos os maxistrados, presídeo o presidente e ás súas sesións pode asistir, cando así o dispoña o presidente, o secretario xeral con voz e sen voto desempeñando as funcións de secretario do Pleno. Nos demais casos actúa como secretario o maxistrado que para cada sesión designe o propio Pleno.

Ao Pleno Gobernativo correspóndenlle, entre outras, as seguintes funcións de goberno e administración:

 • a) Establecer o persoal do persoal e propoñer ás Cortes Xerais a súa modificación a través da Lei de orzamentos;
 • b) Aprobar a relación de postos de traballo no Tribunal Constitucional;
 • c) Aprobar a xornada e o horario de traballo do persoal;
 • d) Elixir e remover o secretario xeral e, no seu caso, o secretario xeral adxunto;
 • e) Aprobar as bases da convocatoria dos concursos‐oposición para o ingreso no corpo de letrados;
 • f) A designación de quen, en réxime de adscrición temporal, vaia incorporarse como letrado ao Tribunal;
 • g) Acordar a separación ou o cesamento dos letrados nos casos regulamentariamente establecidos;
 • h) Aprobar o proxecto de orzamento do Tribunal para a súa incorporación aos orzamentos xerais do Estado e propoñer ou aprobar, segundo proceda, as modificacións que resulte oportuno introducir no dito orzamento, sempre que estas non correspondan, segundo a lexislación aplicable, ao presidente do Tribunal;
 • i) Establecer as directrices para a execución do orzamento e fixar os límites dentro dos cales as autorizacións de gasto deberán ser postas previamente en coñecemento do Pleno ou, no seu caso, da Xunta de Goberno;
 • j) Fiscalizar o cumprimento das directrices para a execución do orzamento e coñecer da súa liquidación, formulada polo secretario xeral;
 • k) Decidir as cuestións que lles afecten os maxistrados non atribuídas ao presidente;
 • l) Designar o interventor ao servizo do Tribunal, acordar libremente o seu cesamento e resolver, a proposta do presidente, as discrepancias que xurdan entre o secretario xeral e o interventor;
 • m) Cantas outras competencias atribúan ao Pleno o Regulamento de organización e persoal e as demais normas regulamentarias que adopte o Tribunal.

As decisións do Pleno Gobernativo adóptanse por maioría dos maxistrados que asistan á reunión, salvo nos casos en que a Lei orgánica do Tribunal Constitucional ou o seu Regulamento de organización e persoal esixan maioría cualificada. En caso de empate, decidirá o voto do presidente.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA