Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Estadístiques jurisdiccionals

Descargar PDF
Imprimir
 

 

L'activitat jurisdiccional del Tribunal es resumeix cada any en la memòria que el màxim intèrpret de la Constitució publica des de 1999. En aquaquesta memòria anual s'ofereix un breu resum de les seves activitats, elaborat pels serveis del Tribunal sense una altra pretensió que la d'oferir informació i mancada, per tant, de cap mena d’oficialitat; així mateix s'ofereixen unes dades estadístiques, el detall de les quals pot llegir-se mitjançant els enllaços que s'ofereixen al final d'aquaquesta pàgina.

Per raons de claredat expositiva, la informació de les memòries s'ofereix ordenada en els següents epígrafs:

La demanda de justícia constitucional, resumida en els següents quadres estadístics:

 • Núm. 1 - Assumptes ingressats durant l'any i la seva distribució entre el Ple i les Sales.
 • Núm. 2 - Assumptes ingressats durant l'any, classificats segons el tipus de procés.
 • Núm. 7 - Ple: assumptes ingressats segons el promotor.
 • Núm. 8 - Litigiositat territorial durant l'any, per Comunitats Autònomes.
 • Núm. 11 - Origen dels recursos d'empara ingressats.
 • Núm. 12 - Recursos d'empara alternats a les Sales, amb expressió dels recurrents i del dret fonamental invocat.
 • Núm. 13 - Recursos d'empara: freqüència de la invocació dels drets fonamentals de l'art. 24 CE i
 • Núm. 14 - Recursos d'empara interposats, segons l'òrgan que va dictar l'última resolució.

Les Sentències dictades i la restant activitat jurisdiccional, sintetitzada en els següents quadres:

 • Núm. 3 - Resolucions dictades durant l'any, segons el tipus de resolució.
 • Núm. 4 - Sentències dictades en els diferents processos (i assumptes resolts).
 • Núm. 14 - Resolucions judicials anul·lades.
 • Núm. 9 - Resolucions dictades i assumptes resolts pel Ple, segons el tipus de procés.

El tràmit d'admissió de recursos i un balanç estadístic de l'any, que es troba resumit en el quadre estadístic:

 • Núm. 5 - Relació entre assumptes ingressats, admesos i resolts.

I els assumptes pendents, tant en la fase d'admissió com, si són admesos a tràmit, en fase de sentència, que s'indiquen en diversos quadres:

 • Núm. 6 - Processos i assumptes admesos pendents de Sentència i pendents d'admissió, a 31 de desembre i
 • Núm. 10 - Assumptes de competència del Ple pendents de resolució a 31 de desembre, classificats pel seu tipus i procedència.

Finalment, cada any s'ofereixen (en el quadre núm. 15) les dades comparades dels últims cinc anys, distingint els assumptes ingressats en aquells anys, les resolucions dictades, els assumptes resolts i els assumptes pendents al final de cada any.

En les últimes memòries s'han afegit uns gràfics que visualitzen les magnituds més rellevants, per a ajudar a entendre les grans xifres de l'activitat jurisdiccional del Tribunal.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA