Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

 Funcions

El responsable de seguretat és la persona o persones a qui el responsable del fitxer assigna formalment la "funció de coordinar i controlar les mesures de seguretat aplicables", podent ser un mateix responsable per a tots els fitxers o tractaments de dades de caràcter personal o diversos responsables en funció dels sistemes de tractament utilitzats, circumstància esta que es farà constar clarament en el document de seguretat (art. 95 RPD).

Al President del Tribunal Constitucional li competix anomenar, a proposta del Secretari General, un Responsable de Seguretat en matèria de protecció de les dades de caràcter personal que es troben en poder dels fitxers creats pel Tribunal Constitucional [[art. 3.1 de la Instrucció de Règim Interior de la Secretaria General del Tribunal Constitucional, de 25 de gener de 2011, sobre mesures de seguretat dels fitxers del Tribunal Constitucional que contenen dades de caràcter personal]]. Al Responsable de Seguretat li correspon la coordinació i el control de les mesures establertes per les Instruccions de Règim Interior de la Secretaria General, així com per les Directrius Tècniques de Seguretat dictades en el seu desenrotllament [article 3.2 de la Instrucció].

S'han de comunicar al responsable de seguretat totes les incidències que puguen afectar la seguretat dels fitxers amb dades personals com, per exemple, l'accés a fitxers amb dades personals per personal no autoritzat, encara que siga de manera fortuïta o accidental; el coneixement per tercers de l'identificador d'usuari o de la clau d'accés d'un usuari del Tribunal; la modificació de dades per personal no autoritzat o desconegut o la pèrdua d'informació; o els accessos no autoritzats als locals on s'ubiquen els sistemes i suports informàtics.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA