Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

 O Servizo de Estudos

Ao Servizo de Estudos correspóndelle a programación e elaboración de cantos traballos en materia doutrinal, xurisprudencial e lexislativa se estimen necesarios en atención ás funcións do Tribunal.

A xefatura dos servizos do Tribunal corresponderalle ao letrado ou funcionario do subgrupo A1 das administracións públicas que designe o presidente, de entre os adscritos ao servizo do Tribunal ou logo de convocatoria para a provisión do posto de que se trate.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA